dijous, 4 de juny de 2009

Manifest en recolzament a la jurisdicció universal

Les organitzacions socials, grups de solidaritat, ONG de desenvolupament i associacions de drets humans, així com les persones de l'àmbit acadèmic i jurídic, enumerades en http://www.ongporpalestina.org, manifesten:

EXPRESSEM la nostra oposició a l'aprovació per part del Congrés dels Diputats de la Resolució que limita l'exercici pels tribunals espanyols de la jurisdicció penal universal i restringeix la seua competència als casos que els presumptes responsables es troben a Espanya o que haja víctimes de nacionalitat espanyola.

RECORDEM, una vegada més, que com país signant dels Convenis de Ginebra de 1949 sobre Dret Internacional Humanitari i del Protocol Addicional I a aquests Convenis, relatiu a la protecció de les víctimes dels conflictes armats internacionals, Espanya té l'obligació de mantenir intacte en la seua legislació el principi de jurisdicció universal per a jutjar als responsables de la comissió de crims de guerra. Per això considerem aquesta resolució un clar incompliment de les obligacions convencionals assumides per l'Estat espanyol. En relació amb altres crims internacionals com els crims contra la humanitat o el genocidi, tipificats pel dret Internacional, la seua aprovació també suposa, en la mesura que impedisca enjudiciar-los, un acte d'encobriment. La decisió portarà també amb si, en conseqüència, una evident limitació dels drets de les víctimes.

DEMANEM al Govern que no seguisca avant amb la reforma de l'article 23.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i que no es perjudiquen les causes actualment obertes. Creiem que el Govern espanyol està en l'obligació d'anteposar el compliment dels seus compromisos internacionals i la defensa dels drets humans enfront d'eventuals interessos nacionals i pressions econòmiques o polítiques.

Enviament de signatures a: coordinacion@ongporpalestina.org